Om oss

Svenska skolan i Shanghai bildades 2001 med syfte att erbjuda kompletterande svenskundervisning för elever från förskoleklass t.o.m årskurs 9. Idag erbjuder Svenska Skolan ca 50 elever undervisning efter ordinarie skoltid på ett flertal platser i Shanghai. Då de flesta barn går i internationell skola under dagtid, är syftet med vår undervisning att upprätthålla det svenska språket för barn och ungdomar som har svenska som modersmål. Vi följer Skolverkets kursplan för kompletterande svenskaundervisning i utlandet.

Svenska Skolan i Shanghai drivs som en ideell, icke vinstdrivande verksamhet och undervisningen finansieras genom bidrag från Skolverket och till resterande del genom års/terminssavgift.

Styrelse ansvarar för verksamheten och rapporterar årligen till årsstämman. Verksamheten bedrivs enligt våra stadgar.